Regulamin

Regulamin korzystania z kursu online

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z kursów online, zamieszczonych w serwisie
internetowym pod adresem wesolalapka.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w
serwisie produktów.
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Autor – firma Wesoła Łapka M. Gałuszka, ul, Konarskiego 23D/9, 44-100 Gliwice. NIP:
7381286527.
Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami
w transakcjach sprzedaży Produktów zamieszczony w sieci Internet pod adresem
wesolalapka.pl.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za
pomocą Serwisu.
Materiały – jeden lub kilka plików komputerowych zawierających nagrania wideo lub inne
pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do
Produktu.
Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów
Dodatkowych w postaci plików komputerowych, świadczona za pomocą Internetu przez
Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu
przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
Postanowienia ogólne
Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do
korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie,
pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych
elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na
stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Autora. Wskazane
elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności
przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i
jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z
tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z
obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez

nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz
prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób
trzecich.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika.
Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi
zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności Autora. Brak wyrażenia zgody na
ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Autora.
Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających
bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom
loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania
podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem
uważa się za działania Klienta.
Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Autor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub
likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem
Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu
Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji
Produktów.
Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, nieograniczona
przestrzennie, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z Produktu.
Jeżeli w ofercie lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej licencja udzielana jest na
ilość dni wskazaną w ofercie na zakup konkretnego Produktu, zamieszczonej w Serwisie.
W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.
Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.
Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Autor należności uiszczanej dostępnymi
w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów
właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach
zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.
Ceny zawierają podatek VAT.
Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres
poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze
internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po
otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość
email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest
podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.
Zasady korzystania z zakupionych Produktów
Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne,
podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika,
który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu
nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji
pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych
w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik
nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie
podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego
oznaczenia.
Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za Produkt w drodze jednorazowej płatności, lub
periodycznych płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie
sprzedaży Produktu umieszczonej w Serwisie.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia
pobierana jest przez Autora w określonym dniu każdego miesiąca.
Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub
operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które
przekazywane są na rachunki Autora. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi
instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się
na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Autora. Autor nie świadczy na
rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.
W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Autorowi nie uda się zrealizować pobrania
środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Klienta,
jest ona uprawniona do zablokowania Klientowi dostępu do produktu do czasu
uregulowania należności.
Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich
przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w
ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w
całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej
Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie
publiczne.

Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały
z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku
wykrycia takich sytuacji, Autor może kierować roszczenia z tego tytułu względem
znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie
to nie dotyczy konsumentów.
Reklamacje
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem,
skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy
biuro@wesolalapka.pl. Autor rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy
rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji
Autor poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres
wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Autor mógł
zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu
wykonania usługi.
W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie
uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu,
Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Autora z reklamacją.
Autor blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem
reklamacji.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Autor udostępnia Użytkownikowi
Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem
zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika
rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania formularza
zwrotu.
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Autora, Użytkownik zobowiązuje się
niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
W terminie 14 dni od daty Rejestracji w Serwisie, lub od daty zakupu Produktu, w
zależności która z czynności nastąpiła jako pierwsza, Użytkownik będący konsumentem
ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy bez podania
przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu
Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z
którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
Komunikacja
Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody, oświadczenia lub inne informacje powinny mieć
formę pisemną listu poleconego lub wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
W razie wątpliwości za datę doręczenia korespondencji uznaje się:
w przypadku listu poleconego: datę potwierdzenia odbioru tego listu, datę adnotacji
poczty o odmowie przyjęcia listu przez adresata, datę zamieszczenia adnotacji poczty, że
adresat zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania lub datę pieczęci poczty o zwrocie listu
nadawcy w związku z dwukrotnym awizowaniem,
w przypadku korespondencji w postaci elektronicznej – datę wysłania wiadomości e-mail,
o ile została ona wysłana w dniu roboczym do godziny 15:00 czasu
środkowoeuropejskiego CET (UTC+1). W przeciwnym przypadku za datę doręczenia
przyjmuje się następny dzień roboczy.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresów do
doręczeń, adresów mailowych w terminie najpóźniej siedmiu dni od zaistnienia zmiany.
Do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie, korespondencję uznaje się za skutecznie
wysłaną i doręczoną pod dotychczas obowiązujący adres.
Zmiany regulaminu
Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach
obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych.
Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku
zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania
umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez
Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści
Regulaminu.
Wyłączenie odpowiedzialności
Autor nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione
przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji
prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach,
jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy
konsumentów.
Autor nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do
Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy
konsumentów.
Autor – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od
Autora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie

odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym
awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób
trzecich lub działaniem siły wyższej.
Autor zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem
– prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub
częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Autora.
Postanowienia końcowe
Regulamin i Polityka Prywatności serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne,
nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność,
skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
Autor zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich
praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli
umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku
skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany
zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w
terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.